30 dagen bedenktijd gratis verzending
Winkelwagen

Vragen?

Bel ons: 040 212 11 33

Algemene Voorwaarden DiamantenDeals

Algemene Voorwaarden DiamantenDeals

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 2. Dag: kalenderdag;

 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam: DiamantenDeals (GoudNL BV) Vestigingsadres :Leenderweg 38 Vestigingsplaats: Eindhoven Internetadres : www.diamantendeals.nl KvK-nummer : 56432534 Soort Inschrijving : Hoofdvestiging

Btw-identificatienummer: NL852122378B01

Telefoonnummer: 0402121133 (Bereikbaar op werkdagen van 10:00 uur tot 17:30 uur.)

E-mailadres: info@diamantendeals.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;

  • de eventuele kosten van verzending;

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 3. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Natuurlijke Diamanten

DiamantenDeals verkoopt geen verbeterde of behandelde diamanten. Alle diamanten die online worden verkocht zijn natuurlijk en hebben geen enkele kunstmatige verbeteringen ondergaan.

Prijsstelling

Alle prijzen in de afrekenomgeving worden in Euro weergegeven. Wij onderhandelen niet over de prijzen van onze producten en al onze prijzen zijn definitief, tenzij anders staat aangegeven bij het product. Wij verrichten aanzienlijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de prijsstelling op onze website correct is op het moment van aankoop. Wij behouden ons echter wel het recht voor om alle verkopen te annuleren wanneer er een onnauwkeurige of onjuiste prijs wordt weergegeven. U kunt geen rechten ontlenen aan een onnauwkeurige of onjuiste prijsstelling. Als wij een aankoop na het afrekenen annuleren, zullen we het ontvangen bedrag op dezelfde wijze terugbetalen als waarop betaling werd gedaan. Onze prijzen zijn ook onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Indien een verkoop wordt geannuleerd, is terugbetaling van de aankoopprijs de enige en exclusieve schadevergoeding waar u recht op heeft.

DiamantenDeals biedt laagst prijsgarantie

Wanneer u een artikel vindt met dezelfde omvang en kwaliteit maar met een lagere prijs, zullen we onze prijs verlagen. De klant moet controleerbaar bewijs van de concurrerende prijs bieden, zoals een link naar hun product of advertentie. Het is aan DiamantenDeals om te bepalen of een product van dezelfde omvang en kwaliteit is. Let op, couponcodes of aanbiedingen zijn niet geldig op eventuele aangepaste ringen of sieraden.

Product Beschikbaarheid

Alle getoonde producten met status "op voorraad" zijn op voorraad en beschikbaar. Er zijn echter momenten waarop een inventarisatiefout optreedt en een artikel niet meer beschikbaar is. DiamantenDeals behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren of te vervangen met een ander artikel van vergelijkbaar uiterlijk en waarde van het oorspronkelijk gekochte product.

Ons standpunt wat betreft conflictdiamanten

Alle diamanten verkocht door DiamantenDeals BV worden ingekocht bij legitieme bronnen die niet betrokken zijn bij de financiering van conflictdiamanten, en in overeenstemming met de resoluties van de Verenigde Naties. DiamantenDeals garandeert hierbij dat deze diamanten conflictvrij zijn, op basis van persoonlijke kennis en/of schriftelijke garanties van de leverancier van de diamanten.

Fotografie

Artikelen kunnen groter of kleiner lijken dan deze werkelijk zijn vanwege bepaalde fotografiemethoden of scherminstellingen. Afbeeldingen kunnen ook groter lijken dan de werkelijke grootte om details te kunnen tonen, of kleiner dan de werkelijke grootte om het gehele artikel te laten zien. Het is uw verantwoordelijkheid om de vermelde grootte en het gewicht van elke diamant of sieraad te beoordelen en niet alleen afhankelijk te zijn van foto's bij het doen van uw aankoop.

30 dagen bedenktijd

Op al onze diamanten sieraden, verlovingsringen, diamanten ringen, diamanten oorbellen etc. is een 30 dagen geld terug garantie van toepassing. Als u niet volledig tevreden bent met uw aankoop kunt u deze simpelweg binnen 30 dagen terugsturen voor een volledige terugbetaling of vervanging, zonder vragen. Bekijk onze pagina; ruilen & retourneren.

Levenslange Garantie

Onze levenslange garantie beschermt u tegen alle fabricagefouten op onze producten. Elk product verkocht door DiamantenDeals BV kan naar ons teruggestuurd worden indien er een defect wordt gevonden. Als bepaalt wordt dat het defect is ontstaan tijdens het productieproces dan zullen wij het product vervangen of repareren zonder kosten. Als DiamantenDeals BV bepaalt dat de schade als gevolg van normale slijtage is ontstaan, zullen wij het product repareren tegen kostprijs, inclusief de verzendingkosten van het gerepareerde item terug naar u. Het is aan DiamantenDeals BV om te bepalen of een defect te wijten is aan een fabricagefout. De klant is verantwoordelijk voor alle gemaakte verzendkosten bij het verzenden van producten aan ons ter inzage.

Diamant upgrades

Upgraden van Diamant is alleen mogelijk bij onbeschadigde diamanten die gekocht zijn bij DiamantenDeals BV. Het is aan DiamantenDeals BV om te bepalen of een diamant onbeschadigd is en geschikt is voor een upgrade. De prijs van de oorspronkelijke diamant moet lager of gelijk zijn aan €7500 op het moment van aangeschaf, en de prijs van de nieuwe diamant moet ten minste tweemaal de waarde zijn van de oorspronkelijke diamant. Alle diamanten die worden teruggestuurd naar ons voor een upgrade moeten vergezeld gaan met het oorspronkelijke diamant certificaat. Er worden 15% herbevoorradingskosten in rekening gebracht op de ingeleverde diamant op het moment van de upgrade. Couponcodes of kortingen zijn niet geldig bij upgrades.

Aangepaste sieraden

Zodra een klant betaalt voor het starten van een ontwerp op maat, zijn de kosten voor ontwerp niet restitueerbaar. Aangepaste sieraden zullen niet worden gegoten en vervaardigd totdat de klant de tekeningen schriftelijk of via e-mail goedkeurt. Zodra de klant de tekeningen goedkeurt, komt het aangepaste artikel niet in aanmerking voor teruggave of vervanging. Als gevolg van het ingewikkelde en arbeidsintensieve model van vaak aangepaste sieraden, geeft elke ingeschatte leverdatum, mondeling of schriftelijk gecommuniceerd door een medewerker van DiamantenDeals, geen garantie. De werkelijke leverdatum kan tot 10 werkdagen na de geschatte datum liggen. Aangepaste sieraden worden gedekt door onze levenslange garantie en ons zorg en onderhoud programma. DiamantenDeals BV is eigenaar van alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen gecreëerd of ingediend door onze werknemers en/of onze ontwerpers. Wij behouden ons het recht voor om alle ontwerpen en afbeeldingen op de markt te brengen, te publiceren en te delen. Let erop dat de aangepaste ringen op voorraad enigszins kunnen afwijken van de afbeeldingen op de website.

Ringen op maat maken

Elke ring gekocht bij DiamantenDeals BV kan binnen 30 dagen vanaf de datum van aankoop teruggestuurd worden voor een gratis aanpassing van de maat. Na 30 dagen passen wij de maat aan tegen betaling, inclusief de kosten die worden gemaakt om het artikel naar u terug te sturen. De klant is verantwoordelijk voor alle verzendkosten die in rekening worden gebracht om het artikel naar ons op te sturen om het op maat te laten maken.

Gebruik van informatie

Wij behouden ons het recht voor, en u geeft ons toestemming, om alle informatie met betrekking tot websitegebruik en alle informatie die u op enigerlei wijze aan ons geeft te gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. Alle opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere informatie die u aan ons verstrekt (gezamenlijk 'Inzending') zullen voor altijd ons eigendom zijn. Wij zijn niet verplicht om de Inzending als vertrouwelijk te behandelen, en zijn niet aansprakelijk voor ideeën (inclusief en zonder beperking, product-, dienst-, of reclame-ideeën) en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van gelijkenissen die kunnen voorkomen betreffende onze toekomstige producten, diensten of activiteiten. Zonder beperking zijn alle huidige en toekomstige bestaande rechten op de Inzending van elke soort en aard, waar dan ook, ons eigendom. Wij hebben het recht de Inzending voor commerciële of andere doeleinden te gebruiken zonder compensatie aan u of een andere persoon die informatie heeft overgedragen. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor het materiaal dat u overdraagt, en u, niet wij, heeft de volledige verantwoordelijkheid voor het bericht, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrecht.

Privacybeleid

Ons privacybeleid is, aangezien deze van tijd tot tijd kan veranderen, onderdeel van deze overeenkomst. U kunt het privacybeleid inzien zoals die momenteel vermeld staat op de DiamantenDeals BV website.

Registratie

Voor bepaalde delen van, of aanbiedingen op de website dient u zich te registreren. Als om registratie wordt gevraagd, gaat u ermee akkoord om ons te voorzien van een juiste en volledige registratie-informatie. Uw inschrijving moet worden gedaan met behulp van uw echte naam en correcte informatie. Elke registratie is alleen voor uw persoonlijk gebruik en niet ten behoeve van een andere persoon of entiteit. Wij staan niet toe dat (a) een andere persoon gebruik maakt van de geregistreerde secties onder uw naam; of (b) toegang wordt gegeven via één naam voor meerdere gebruikers van een netwerk. U bent ervoor verantwoordelijk om dergelijk ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

Fouten, correcties en wijzigingen

Wij geven geen garantie dat de website foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke componenten zal zijn, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Wij geven geen garantie dat de informatie op of via de website gegeven juist, nauwkeurig, tijdig of anderszins betrouwbaar is. Wij kunnen veranderingen aanbrengen aan de functies, functionaliteit of inhoud van de website op elk gewenst moment. Wij behouden ons het recht voor om fouten te corrigeren of te verwijderen wanneer deze zich voordoen. Wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud die op de website staat te bewerken of te verwijderen.

Onwettige activiteiten, naleving van de wet en bescherming tegen fraude

DiamantenDeals BV kan alle informatie, waaronder persoonsgegevens, verzamelen en openbaar maken indien wij dit noodzakelijk achten om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, een verzoek van de regering of een juridisch proces. Daarnaast kunnen wij persoonlijke informatie en alle andere informatie waarover wij beschikken verzamelen en delen voor onderzoek naar, het voorkomen van, of om actie te ondernemen tegen vermoedelijke fraude, illegale activiteiten en situaties die mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van personen of wanneer anders wettelijk voorgeschreven. Wij kunnen ook informatie uitwisselen, met inbegrip van persoonsgegevens, met andere organisaties of wetshandhavers voor de bescherming tegen creditcardfraude en ten behoeve van risicovermindering.

Materiaal van derden

Inhoud van derden kan worden weergegeven op de website of kan toegankelijk zijn via links op de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden volgens de wet, laster, omissies, onwaarheden, obsceniteit, pornografie of godslastering in de verklaringen, meningen, weergaven of enige andere vorm van materiaal op de site. U begrijpt dat de informatie en meningen in de inhoud van derden alleen de gedachten van de auteur vertegenwoordigt en niet door ons is goedgekeurd of met onze mening overeenkomt.

Auteursrecht

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerpen, samenstellingen, automatische vertalingen, digitale conversie en andere zaken met betrekking tot de website zijn beschermd onder de van toepassing zijnde auteursrechten en andere eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendoms-) rechten. Kopiëren, herverdelen, gebruik of publicatie door u van dergelijke zaken of een deel van de website, behalve zoals toegestaan onder Sectie C, is ten strengste verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten voor enige inhoud, documenten of ander materiaal zichtbaar op de site. Het plaatsen van informatie of materiaal op de website is geen verklaring van afstand van enig recht betreffende dergelijke informatie en materiaal. Een deel van de inhoud op de website is auteursrechtelijk beschermd werk van derden. DiamantenDeals BV is uitsluitend geregistreerd onder DiamantenDeals BV.

Beperkte licentie; toegestaan gebruik

U heeft niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor (a) toegang tot en gebruik van de website strikt in overeenstemming met deze overeenkomst; (b) gebruik van de website alleen voor interne, persoonlijke, niet-commerciële doeleinden; en (c) het afdrukken van discrete informatie van de website uitsluitend voor interne, persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere beleidsterreinen daarin worden gehandhaafd. Geen afdruk of elektronische versie van een deel van de website of de inhoud kan worden gebruikt door u in een rechtszaak of arbitrage zaak onder welke omstandigheden dan ook.

Beperkingen en verbod op gebruik

Uw licentie voor toegang tot en gebruik van de website en alle informatie, materiaal of documenten (collectief omschreven als ‘Inhoud en Materiaal’) op de website zijn onderworpen aan de volgende beperkingen en verboden op gebruik: U mag heeft geen toestemming om (a) alle of een deel van de informatie op de website of welke Inhoud en Materiaal dan ook te kopiëren, printen (behalve voor het uitdrukkelijk beperkte doel toegestaan door deel C hierboven), publiceren, vertonen, distribueren, verzenden, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen of anderszins beschikbaar maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook; (b) gebruik te maken van de site of enig materiaal afkomstig van de site voor het ontwikkelen van of als onderdeel van een informatie, opslag en zoeksysteem, database, informatiebron, of soortgelijke middelen (in alle media nu bestaand of hierna ontwikkeld), welke aangeboden wordt voor commerciële distributie van welke aard dan ook, onder meer verkoop, licentie, leasing, verhuur, abonnement of een ander commerciëel verspreidingsmechanisme; (c) compilaties of afgeleide werken van alle Inhoud en Materiaal van de site te creëren; (d) gebruik te maken van Inhoud en Materiaal van de website op een manier die mogelijk inbreuk maakt op auteursrechten, intellectueel eigendomsrecht, eigendomsrechten, of eigendomsrecht van ons of derden; (e) kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten of gebruiksvoorwaarden op de site te verwijderen, wijzigen of onleesbaar te maken; (f) welk gedeelte van de site dan ook beschikbaar te maken via een timesharing systeem, servicebureau, het internet, of een andere technologie nu bestaand of ontwikkeld in de toekomst; (g) site software te verwijderen, decompileren, demonteren of reverse engineeren, of netwerk monitoring of discovery software te gebruiken om de opbouw van de site te bepalen; (h) een automatisch of handmatige proces te gebruiken om informatie van de site te verzamelen; (i) de website te gebruiken informatie te verzamelen voor of het verzenden van (1) ongevraagde commerciële e-mail; (2) e-mail die gebruik maakt van headers, ongeldige of niet-bestaande domeinnamen, of andere middelen van misleidende adressering; (3) ongevraagde telefoontjes of faxberichten; (j) gebruik te maken van de site op een manier die enige staats- of federale wet schendt die e-mail, fax of telefoon reguleert; (k) uitvoer of wederuitvoer van de site of een gedeelte daarvan, of enige software die op of via de website beschikbaar is, in strijd met de export wet- en regelgeving van Nederland.

Formulieren, overeenkomsten en Documenten

We kunnen via de website of via andere websites voorbeelden en werkelijke formulieren, checklists, zakelijke documenten en juridische documenten (gezamenlijk ‘Documenten’) beschikbaar stellen. Alle documenten worden verstrekt op een niet-exclusieve licentiebasis voor uw persoonlijk, eenmalig gebruik voor niet-commerciële doeleinden, zonder enig recht op re-licentie, sublicentie distributie, toewijzing of overdracht van een dergelijke licentie. Documenten worden verstrekt zonder kosten en zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot hun geschiktheid, rechtskracht, volledigheid, actualiteit, nauwkeurigheid en/ of geschiktheid. DE DOCUMENTEN WORDEN VERSTREKT ‘ALS ZODANIG’, ‘ZOALS BESCHIKBAAR’, EN ‘MET ALLE GEBREKEN', EN WIJ EN ENIG ANDERE AANBIEDER VAN DE DOCUMENTEN WIJZEN ENIGE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. de documenten kunnen ongeschikt zijn voor uw specifieke omstandigheden. Bovendien kunnen staatswetten vragen dat aan andere of aanvullende voorzieningen wordt voldaan om het gewenste resultaat te waarborgen. U dient te juridisch advies in te winnen om informatie te verkrijgen over juiste juridische of zakelijke documenten die nodig zijn voor uw specifieke transacties, omdat de documenten door ons verstrekt slechts voorbeelden zijn en op sommige situaties niet van toepassing zijn. Sommige documenten zijn publieke domein of beschikbaar via openbare registers.

Verwijzen naar de website

U mag links plaatsen naar de website, op voorwaarde dat (a) u advertenties, mededelingen over auteursrecht of andere mededelingen niet verwijdert of verbergt door onjuiste voorstelling van zaken of andere methoden; (b) uw website zich niet bezighoud met illegale of pornografische activiteiten, en (c) dat u op verzoek van ons onmiddellijk stopt met het verstrekken van links naar de website.

Adverteerders en leveranciers

De website kan reclame en vermelding van leveranciers van derden bevatten. Adverteerders en sponsors zijn er verantwoordelijk voor dat ingediend materiaal voor op de website accuraat is en voldoet aan de geldende wetten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de illegaliteit of eventuele fouten, onduidelijkheden of problemen in het materiaal van de adverteerder, sponsor, of leverancier.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons en onze partners, agenten, functionarissen, directeuren, werknemers, onderaannemers, opvolgers, rechtverkrijgenden, leveranciers van informatie en documenten, advocaten, adverteerders, product- en service providers, en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk ‘Gelieerde Partijen’) te verdedigen en te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid, verlies, claims en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, met betrekking tot uw schending van deze overeenkomst of het gebruik van de website.

Beëindiging

Ongeacht de voorwaarden van deze overeenkomst behoudt Diamanten Deals BV zich het recht voor uw gebruik van onze website of diensten naar eigen goeddunken te beëindigen of te blokkeren. Dit kan onder andere tot gevolg hebben dat u geen aankopen meer kunt doen op onze website of dat wij weigeren om een bestelling van onze producten voor u te verwerken. In het geval dat we een bestelling niet verwerken, zal u worden terugbetaald op dezelfde manier als waarop de betaling is gedaan.

Niet Overdraagbaar

Uw recht om de website te gebruiken is niet overdraagbaar of toewijsbaar. Een wachtwoord of recht aan u toegewezen om informatie of documenten te verkrijgen is niet overdraagbaar of toewijsbaar.

Vrijwaringsclausule

DE INFORMATIE, INHOUD EN DOCUMENTEN DIE OP OF VIA DE WEBSITE WORDEN VERSTREKT ZIJN , ‘ZOALS BESCHIKBAAR’, ‘INCLUSIEF ALLE FOUTEN’ EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDEN AFGEWEZEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE VRIJWARING VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). DE INFORMATIE EN SERVICES KUNNEN BUGS, FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN. WIJ, ONZE GELIEERDE PARTIJEN, EN DERDE LEVERANCIERS AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OF DIENST, BEHALVE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 17 (b). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, ZIJN WIJ EN ONZE GELIEERDE PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN WINST, RECHTSZAKEN, EN DERGELIJKE), HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACTBREUK, INBREUK OP DE GARANTIEPLICHT (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS WANNEER OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE ONTKENNING EN BEPERKING VAN SCHADE ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN ZIJN WEZENLIJKE ONDERDELEN VAN DE GRONDSLAG VAN DE AFSPRAAK TUSSEN U EN ONS. DEZE SITE EN ONZE DIENSTEN, DOCUMENTEN EN INFORMATIE ZOUDEN NIET WORDEN AANGEBODEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN ONS VIA DE SITE OF ANDERSZINS ZAL ENIGE GARANTIE, VERKLARING OF ZEKERHEID BIEDEN DIE NIET UITDRUKKELIJK OMSCHREVEN WORDT IN DEZE OVEREENKOMST. ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN IN BESTANDEN DIE EEN FORMULIER OF DOCUMENT BEVATTEN, WORDT AFGEWEZEN.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij en eventuele verbonden partijen zijn niet aansprakelijk voor verlies, letsel, claims of schade van welke aard dan ook uit (a) eventuele fouten in of omissies op de WEBsite of diensten of producten verkrijgbaar via de WEBsite (b) onbeschikbaarheid van de WEBsite of functies daarvan, (c) uw gebruik van de WEBsite, (d) de inhoud op de WEBSite, of (e) enige vertraging of verstoring van prestaties van ons of Gelieerde Partijen die buiten onze macht liggen (f) schade als gevolg van een geannuleerde bestelling of terugbetaald arikel. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS EN DE GELIEERDE PARTIJEN IN VERBAND MET EEN VORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN/OF DE PRODUCTEN, INFORMATIE, DOCUMENTEN EN SERVICES OP DE WEBSITE IS NIET MEER DAN €100 EN DIT BEDRAG IS IN PLAATS VAN ALLE ANDERE MIDDELEN DIE U TEGEN ONS EN EVENTUELE GELIEERDE PARTIJEN INZET.

Effectenrecht

De website kan statements bevatten met betrekking tot onze activiteiten, vooruitzichten, strategieën, financiële toestand, toekomstige economische prestaties en de vraag naar onze producten of diensten, evenals onze intenties, plannen en doelstellingen (in het bijzonder met betrekking tot product- en dienstenaanbod), die op de toekomst gericht zijn. Deze statements zijn gebaseerd op een aantal aannames en schattingen die onderhevig zijn aan significante onzekerheden, waarvan vele buiten onze macht liggen. Bij gebruik op onze site, zijn woorden als ‘anticipeert’, ‘verwacht’, ‘gelooft’, ‘schat’, ‘tracht’, ‘plannen’, ‘van plan zijn’, ‘zullen’ en soortgelijke uitdrukkingen bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te benoemen die binnen de veilige haven vallen van het effectenrecht op uitspraken over toekomstige verwachtingen. De website en de hierin opgenomen informatie vormen geen aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop van effecten. Geen van de hierin opgenomen informatie is niet bedoeld voor, en wordt niet geacht te zijn opgenomen in een van onze effectengerelateerde deponeringen of documenten.

Auteursrechten en vertegenwoordigers van auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en wij vragen u om hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrechten vormt, geef dan onze Auteursrechten Vertegenwoordiger de volgende informatie:

a. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht;

b. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan volgens u het auteursrecht is geschonden;

c. Een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk op is gedaan zich bevindt op de website;

d. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

e. Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is toegestaan; en

f. Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Onze Auteursrecht Vertegenwoordiger voor klachten betreffende schending van het auteursrecht op de website kan worden bereikt door het sturen van een e-mail naar de betreffende vertegenwoordiger via info@diamantendeals.nl

Informatie en Persberichten

De website bevat informatie en persberichten over ons. Wij aanvaarden geen enkele verplichting om deze informatie of persberichten bij te werken. Van informatie over andere dan de onze bedrijven opgenomen in het persbericht, mag niet worden uitgegaan dat deze is verstrekt of onderschreven door ons.

Naleving van Wetgeving

U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en regelingen met betrekking tot uw gebruik van de website en de inhoud en materialen die hierin worden verschaft.

Arbitratie and juridische geschillen

Elke juridische geschil of wettelijke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst of onze producten of diensten, met uitzondering van juridische stappen ondernomen door ons om schadevergoeding te verkrijgen voor, of een bevel te verkrijgen in verband met, websiteactiviteit, intellectueel eigendom, en onze diensten, mag uitsluitend worden beslecht door bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrage regels van de gerechtshof Den Bosch. Een dergelijk geschil of claim wordt beslecht op individuele basis en mag niet worden geconsolideerd in een arbitrage met een vordering of geschil van een andere partij. De arbitrage zal plaatsvinden in Den Bosch en het oordeel over de arbitrale uitspraak kan in elk bevoegd rechtsgebied worden ingevoerd. U kunt of wij kunnen eventuele tussentijdse of voorlopige voorziening vragen van een bevoegde rechtbank Oost-Brabant die nodig is om de rechten of eigendom van u en ons in afwachting van de voltooiing van de arbitrage te beschermen. Elke partij zal de helft van de arbitrage honoraria en kosten van het gerechtshof Den Bosch dragen. Als u stappen onderneemt in een rechtbank van de Nederland tegen DiamantenDeals BV zijn eigenaars, zult u verantwoordelijk zijn voor alle kosten van verweer en uitgaven uitgegeven door DiamantenDeals BV als gevolg van het door u niet naleven van deze overeenkomst tot arbitrage niettegenstaande of u nu de winnende partij bent of niet.

Overig

Deze overeenkomst wordt behandeld alsof deze werden uitgevoerd in Brabant, Eindhoven, en wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Nederland (zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterend recht). Elke oorzaak van betwisting door u betreffende de site (en/ of informatie, documenten, producten of diensten die daarmee verband houden) moet worden geïnitieerd binnen één (1) jaar nadat de oorzaak ontstond of voorgoed van de hand worden gewezen. Alle acties zijn onderworpen aan de beperkingen uiteengezet in deze overeenkomst. De taal gebruikt in deze overeenkomst zal worden uitgelegd naar zijn eerlijke betekenis en niet enkel voor of tegen enige partij. Deze overeenkomst en alle opgenomen afspraken en door u gegeven informatie kan automatisch naar ons eigen goeddunken door ons worden toegewezen aan een derde partij in het geval van een overname, verkoop of fusie. Mocht een deel van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zijn, zal dat deel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden uitgelegd en de overige gedeelten blijven onverminderd van kracht. In het geval dat er iets op of in verband met de site in strijd is met deze overeenkomst, heeft deze overeenkomst voorrang. Ons onvermogen om een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen wordt niet beschouwd als vrijwarig van deze bepaling, noch van het recht om een dergelijke bepaling af te dwingen. Onze rechten op grond van deze overeenkomst blijven na beëindiging van deze overeenkomst onverminderd van kracht.

Graag even wachten...